ღერძული ვენტილატორი

ვაჩვენოთ როგორც:      

დაბალწნევიანი და მაღალწნევიანი ღერძული ვენტილატორები.